privacy statement

YNS Photography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

er kan contact worden opgenomen via deze website

Persoonsgegevens die wij verwerken

YNS Photography verwerkt persoonsgegevens omdat u die aan ons verstrekt voor het aangaan van overeenkomsten of omdat u als identificeerbaar persoon voorkomt op beeldmateriaal dat is vervaardigd door ons. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Fotografisch materiaal identificeerbare personen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Alle hiervoor benoemde persoonsgegevens worden niet verzameld van personen jonger dan 18 jaar.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerkt de benoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten 

Verzenden van nieuwsbrieven of enige andere vorm van communicatie gericht aan belangstellenden 

Indien en voor zover de verwerking bestaat uit het maken en/of publiceren van fotografisch materiaal van identificeerbare personen geldt het volgende: De Algemene Verordening Gegevensbescherming is maar beperkt van toepassing op verwerkingen in het kader van journalistieke, artistieke en literaire doeleinden. Foto’s die wij maken en publiceren binnen het kader en binnen onze doelstelling kunnen worden aangemerkt als een verwerking met een artistiek karakter. Indien en voor zover er modellen worden ingezet zullen wij altijd toestemming vragen voor de verwerking. Wij wijzen er wel op dat een eenmaal gegeven toestemming die wordt gegeven voor verwerking met artistieke, journalistieke of literaire doeleinden op grond van de AVG niet zomaar kan worden ingetrokken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YNS Photography) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: – alle gegevens, met uitzondering van fotografisch materiaal: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn) – Fotografisch materiaal: TFP: zolang het materiaal in het eigen portfolio is opgenomen. Betaalde shoots: Tot twee jaar na het kalenderjaar waarin de shoot plaatsvond, of wanneer het materiaal met toestemming in het eigen portfolio werd opgenomen: zolang het is opgenomen in het portfolio.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen via deze website. Wij nemen daarna contact met u op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met ons via het contactformulier op deze website.